Artikel 1 De toepasselijkheid

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten geleverd door hortusvitalis.nl oftewel Hortus Vitalis ‘de levendige tuin’ [hierna alleen nog Hortus Vitalis genoemd], tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3  Hortus Vitalis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.4  Door het gebruik van de internetsite hortusvitalis.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen van Hortus Vitalis zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2  Hortus Vitalis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging [proformarekening] van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en Hortus Vitalis komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.
2.4  Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Hortus Vitalis garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1  Alle door Hortus Vitalis vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief BTW. en excl. verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
3.2  De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging [proformarekening] vermeld en gelden voor verzending per afleveradres binnen Nederland, Europa, overige landen.
3.3  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4  Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: onder rembours of via iDEAL, Bancontact Mister Cash, Mastercard Visa, Sofort überweisung of Betaling vooraf: de klant maakt dan het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL51 RABO  01608.31.539 ten name van Hortus Vitalis, onder vermelding van het factuurnummer.


Artikel 4 Levering en verzending

4.1  Hortus Vitalis heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: Bij betaling vooraf  en iDEAL, Bancontact Mister Cash, Mastercard Visa, Sofort überweisung versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, naar, buiten Nederland kan het langer duren.  Bij afhalen ( uitsluitend op afspraak) worden de artikelen geleverd nadat gepaste en contante betaling of betaling vooraf heeft plaatsgevonden. De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alleen dan als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2  Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3  Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4  Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1  De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Hortus Vitalis is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven aflever-adres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Hortus Vitalis zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Herroepingsrecht en retourneren
6.1  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5  Kosten in geval van herroeping

1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.6  Uitsluiting herroepingsrecht

1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1  Hortus Vitalis staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Hortus Vitalis staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
7.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
7.3  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
1.    De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
2.    De garantie geldt niet indien:
o    De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o    De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


 Artikel 8 Overmacht

8.1  In geval van overmacht is Hortus Vitalis niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1  De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Hortus Vitalis vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
9.2  Hortus Vitalis neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
9.3  Hortus Vitalis verstrekt geen klantgegevens aan derden.
9.3 kijk verder bij privacypolicy


Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11 Aanbieder

11.1  Hortus Vitalis is een activiteit van Hortus Vitalis. Hortus Vitalis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24478699.


Hortus Vitalis  ‘de levendige tuin’
- Groenezoom 128
- 3075 GJ  ROTTERDAM
Mobiel 06-13 23 19 40
Email info@hortusvitalis.nl
- Web: www.hortusvitalis.nl / www.vogelhuisjemetcamera.nl / www.liefdewerk-oudpapier.nl
Rotterdam, 4 juni 2014, herzien september 2019

Artikel 1 De toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten geleverd door hortusvitalis.nl oftewel Hortus Vitalis ‘de levendige tuin’ [hierna alleen nog Hortus Vitalis genoemd], tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Hortus Vitalis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.4 Door het gebruik van de internetsite hortusvitalis.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Hortus Vitalis zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Hortus Vitalis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging [proformarekening] van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en Hortus Vitalis komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.
2.4 Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Hortus Vitalis garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Hortus Vitalis vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief BTW. en excl. verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging [proformarekening] vermeld en gelden voor verzending per afleveradres binnen Nederland, Europa, overige landen.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: onder rembours of via iDEAL, Bancontact Mister Cash, Mastercard Visa, Sofort überweisung of Betaling vooraf: de klant maakt dan het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL51 RABO 01608.31.539 ten name van Hortus Vitalis, onder vermelding van het factuurnummer.


Artikel 4 Levering en verzending

4.1 Hortus Vitalis heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: Bij betaling vooraf en iDEAL, Bancontact Mister Cash, Mastercard Visa, Sofort überweisung versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, naar, buiten Nederland kan het langer duren. Bij afhalen ( uitsluitend op afspraak) worden de artikelen geleverd nadat gepaste en contante betaling of betaling vooraf heeft plaatsgevonden. De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alleen dan als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Hortus Vitalis is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven aflever-adres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Hortus Vitalis zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Herroepingsrecht en retourneren
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5 Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, minus de gemaakte verzend- en transactiekosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.6 Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Hortus Vitalis staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Hortus Vitalis staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
7.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
2. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Hortus Vitalis niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Hortus Vitalis vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
9.2 Hortus Vitalis neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
9.3 Hortus Vitalis verstrekt geen klantgegevens aan derden.
9.3 kijk verder bij privacypolicy


Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11 Aanbieder

11.1 Hortus Vitalis is een activiteit van Hortus Vitalis. Hortus Vitalis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24478699.


Hortus Vitalis ‘de levendige tuin’
- Groenezoom 128
- 3075 GJ ROTTERDAM
Mobiel 06-13 23 19 40
Email info@hortusvitalis.nl
- Web: www.hortusvitalis.nl / www.vogelhuisjemetcamera.nl / www.liefdewerk-oudpapier.nl
Rotterdam, 4 juni 2014(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Hortus Vitalis - de levendige tuin | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel